รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ 053112333 
101ท่าศาลานางสาวดารา ญาณโรจน์ 053115641 
102วัดดอนจั่นนายยงยุทธ ขัดผาบ 053248690 
103วัดหนองป่าครั่งนายปรีชา ทิพย์บุญราช 053244290 
104ชุมชนบ้านบวกครกน้อยนายสวงษ์ ไชยยา 053116812 
105วัดเสาหินนางสาวศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ 053278174 
106วัดเมืองสาตรนายประพาท ชุ่มมะโน 053278568 
107บ้านเชิงดอยสุเทพนายนพดล ศิวานนท์ 053277076 
108วัดสวนดอกนายประเทือง ชมชื่น 053278617 
109บ้านโป่งน้อยนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ดี 053283014 
110บ้านห้วยทรายนางมณทิรา ตรีวงศ์ 053281218 
111เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1นายเฉลิม สุภีระ 053939227 
112สังวาลย์วิทยานายพลภัทร คำภีระ 053295015 
113ศรีเนห์รูนายเกรียงไกร ศิริ 053293062 
114วัดช่างเคี่ยนนายศิลา คำฟู 053214224 
115วัดเจ็ดยอดนายวัลลภ เครือกิจ 053417268 
116วัดข่วงสิงห์นายบรรจง จันทระ 053211616 
117วัดป่าตันนายศรีคราม ปิจมิตร 053235618 
118บ้านท่อเมืองลังนายไกรลาส คุณยศยิ่ง 053110192 
119วัดป่าข่อยใต้นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี 053379190 
120วัดร้องอ้อนายสุเทพ ประพันธ์ศรี 053110529 
121ชุมชนวัดท่าเดื่อนางสาววรัญญา ชัยพิกุล   
122วัดขะจาวนายวินิจ มธุรสาทิส 053240288 
123บ้านท่าหลุกสันทรายนายศักดา ศักดิ์ใหญ่ 053244255 
124วัดป่าแดดนายอุดม พันธุ์ทอง 053277013 
125วัดวังสิงห์คำนายทวี สุริยา 053368373 
126บ้านแม่เหียะสามัคคีนายสันธาน สันกลกิจ 053274655 
127บ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)นางพัชรา ชัยเลิศ 053277011 
128ศิริมังคลาจารย์นายอภิชาติ วงศ์คีรี 053273498 
129อนุบาลเชียงใหม่นายไพบูลย์ พุทธวงค์ 053278427 
130พุทธิโศภนว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ 053277609 
131คำเที่ยงอนุสสรณ์นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์   
202บ้านป่าขุยนายรัฐพล ดู่มณี 053460236 
203บ้านท่ารั้ว  053887686 
204บ้านป่าเสร้านายณรงค์ เสาร์แก้ว 053495124 
205บ้านบ่อหินนายสุทัศน์ บัวเย็น   
206บ้านสันต้นม่วงเหนือนายปัญญา บุญมาคำ 053261304 
207บ้านป่าเหมือดนายโชติ ไพจิตรกุญชร 053261305 
208บ้านปางน้ำถุนายสมพร ใจคำปัน 053460245 
209บ้านแม่หวานนายสงวน อินทร์ไชย 053460169 
210บ้านโป่งกุ่มนายสุริยน สุริโยดร 053389159 
211เทพเสด็จวิทยานายวรวิทย์ ปุณโณฑก 053460171 
212บ้านปางแดงนายธีรวัฒน์ แสงปราช 053460275 
213บ้านป่าสักงาม  053460237 
214ชลประทานผาแตกนายสนธิชัย สมเกตุ 053495509 
215บ้านลวงเหนือนายสมศักย์ ไชยวงศ์ 053495417 
216บ้านแม่ดอกแดงนายอลงกต เขียนนอก 053495900 
217บ้านสันทรายนายอุดม ศรีสวัสดิ์ 053495895 
218บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)นายสรพงศ์ บุญธรรม 053495501 
219บ้านร้องขี้เหล็กนายสมบูรณ์ เดชยิ่ง 053495199 
220แม่คือวิทยานายนิวัฒน์ นิลแก้ว 053386136 
221บ้านป่าไม้แดงนายนิวาส ธาตุอินจันทร์ 053840710 
222บ้านป่าป้องนายไมตรี ธินะ 053495905 
223บ้านป่างิ้วนายวิทยา ป้อมเสมาพิทักษ์ 053495518 
225บ้านแม่จ้องนางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก 053840363 
226บ้านตลาดขี้เหล็กนายวสันต์ ขอดศิริ 053460021 
227บ้านป่าไผ่  053840631 
228แม่โป่งประชาสามัคคีนางศิริพร สล่าปัน จินะนา 053840269 
229บ้านแม่ฮ้อยเงินนายกิตติพงษ์ บัวลอยลม 053840699 
230บ้านม่วงโตนนางศิวาภรณ์ วรรณภพ 053840888 
301บ้านหนองโค้งนายชูศักดิ์ ทองนาค   
302บ้านบ่อสร้างนรากรประสาทนายเจษฎา จันต๊ะนาเขต 053387269 
303วัดสันมะฮกฟ้านายสังวาลย์ บุญมาติ 053960870 
304วัดสันป่าค่า  053960915 
305บ้านมอญ  053960184 
306วัดสันกลางเหนือนายยงยุทธ วงค์ชัย 053338095 
308สันกำแพงคันธาอนุสรณ์นายพัลลภ วิชญพันธ์ 053331908 
309บ้านสันกำแพงนายสุขสันต์ จันลาวงศ์ 053331554 
310วัดบ้านน้อยนายอธิโชค ประสพโชควัฒนา 053331105 
313บ้านดอนปิน(ตำบลแช่ช้าง)  053331106 
314บ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)นายสุรสิทธิ์ แสนสุข 053332354 
315วัดสันโค้งนายถนัด คำก้อน 053332272 
316วัดทรายมูลนายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี   
317วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารนายสมบูรณ์ ฟองนวล 053331789 
320วัดบ้านโห้งนายคุณธน จันทร์ธีระโรจน์ 053880521 
321วัดแม่ผาแหน  053880895 
324บ้านปงป่าเอื้องนายศักดิ์สุบรรณ คันธา   
325บ้านแม่ปูคานายสมศักดิ์ ปันทา 053965515 
326วัดล้านตองนายชูศักดิ์ เนียมทอง 053881326 
329บ้านบวกค้างนายวิชาติ ปาลีตา 053395473 
330วัดป่าตาลนางสาวจรรยา พวงเงินมาก 053446663 
332บ้านกอสะเลียมนางพิมพา นามวงค์ 053446449 
402หมู่บ้านสหกรณ์ 2นายสมพงษ์ แสนสำโรง 053929076 
406โป่งน้ำร้อนวิทยานางสุพิน ไชยนา 053460267 
409วัดห้วยแก้วนายโอภาส อินต๊ะแสน 053460003 
411บ้านออนหลวยนายธงชัย ประมวล 053859419 
412บ้านออนกลางนายเรวัฒน์ โมจรินทร์ 053859117 
413วัดเปาสามขานายประดิษฐ์ ศรีไกรภักดิ์ 053859485 
414วัดบ้านม่อนนางดวงดี สุทธี 053460265 
415วัดห้วยทรายนายดำรง มาตี๋   
416วัดดอนชัยนายทองปอนด์ พิพิธภัณฑ์ 053460266 
417บ้านแม่ตะไคร้นางทองเหรียญ แก้วนา 053460268 
418ทาเหนือวิทยานายพิชัย ทาประเสริฐ