ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัลฑิต อุพิริโรงเรียนบ้านโป่งน้อยลาออกจากราชการ 
2นายบุญธรรม เจริญวงค์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เกษียณอายุ 
3นางสุกัญญา สราภิรมย์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เกษียณอายุ 
4นางเพียงหทัย วัฒนาประยูรโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เกษียณอายุ 
5นายอรรถพันธ์ พึ่งพุ่มแก้วโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1เกษียณอายุ 
6นายชัยวิทย์ มาลัยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเกษียณอายุ 
7นางเบ็ญจา มีสมปลื้มโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเกษียณอายุ 
8นางนัยนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)เกษียณอายุ 
9นางยุพิน บุตรานนท์โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)เกษียณอายุ 
10นางพรรณี เร่งถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)เกษียณอายุ 
11นางสุมิตร ประจำชอบโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องเกษียณอายุ 
12นายสมศักดิ์ จันดีโรงเรียนแม่คือวิทยาเกษียณอายุ 
13นางผ่องศรี เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงเกษียณอายุ 
14นายบุญส่ง คำยิ่งโยชน์โรงเรียนบ้านป่าเสร้าเกษียณอายุ 
15นางประเทือง ดวงประทีปโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเกษียณอายุ 
16นายสว่าง วรรณเลิศโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดงเกษียณอายุ 
17นางสาวเกษร บุญเพิ่มพูลโรงเรียนบ้านแม่หวานเกษียณอายุ 
18นางสุจิตรา ปวะบุตรโรงเรียนบ้านแม่หวานเกษียณอายุ 
19นางพรศิริ พวงสายใจโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือเกษียณอายุ 
20นางศศิธร บริบูรณ์โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาเกษียณอายุ 
21นางอำไพ ศรีสุคนธ์โรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเกษียณอายุ 
22นางไพศรี ชินารักษ์โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้เกษียณอายุ 
23นางภัทรา อธิมาโรงเรียนวัดเปาสามขาเกษียณอายุ 
24นายถาวร อินทะวงค์โรงเรียนวัดล้านตองเกษียณอายุ 
25นางธัญนันท์ ภูดลสิทธิพัฒน์โรงเรียนวัดล้านตองเกษียณอายุ 
26นายสถิตย์ จันทร์ศรีโรงเรียนวัดวังสิงห์คำเกษียณอายุ 
27นางอารี ดิษธรรมโรงเรียนวัดสวนดอกเกษียณอายุ 
28นายอุทิศ ผลิวรรธนะโรงเรียนวัดสวนดอกเกษียณอายุ 
29นางต่อมแก้ว ใจมาโรงเรียนวัดสันโค้งเกษียณอายุ 
30นายสุรชัย คำแดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเกษียณอายุ 
31นางสาวสุนันท์ ปัญญาแก้วโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
32นางรุ่งนภา เอื้อตระกูลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
33นายถวิล ประชุมของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
34นางสาวสุพรรณ วงศ์จันทราโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
35นายบุญเลิศ คำภีระโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
36นางพันธุ์ผกา มะระยงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
37นางศิรานุช อ่อนอ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
38นางณัฐวดี ศรลัมพ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
39นายสถิตย์ สุริยะมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
40นายสุทัศน์ หยาคำโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์เกษียณอายุ 
41นางสาวกฤษณา คุณเฉลียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
42นายสุริยา คุณศิลป์โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเกษียณอายุ 
43นางวธีรา ปันธิยะโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องเกษียณอายุ 
44นางสุกัญญา ลีรพันธุ์โรงเรียนวัดขะจาวเกษียณอายุ 
45นางโสภิตรา เสียงชารีโรงเรียนบ้านโป่งกุ่มเกษียณอายุ 
46นางสุพิชญ์มน กฤตธีจันทะชัยโรงเรียนพุทธิโศภนเกษียณอายุ 
47นางเจริญศรี แสนวิไลโรงเรียนบ้านป่าป้องเกษียณอายุ 
48นางสวยกมล เก็บสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อเกษียณอายุ 
49นายประเสริฐ กันธาโรงเรียนวัดบ้านโห้งเกษียณอายุ 
50นายปราโมทย์ เทพศาสตราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
51นางกฤษณี จันทร์เสรีวิทยาโรงเรียนพุทธิโศภนเกษียณอายุ 
52นางมณีภัทร์ ลาภพิสูตร์โรงเรียนบ้านสันกำแพงเกษียณอายุ 
53นางทัศนีย์ เกียรติสกุลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทเกษียณอายุ 
54นางเพ็ญผ่อง รู้การนาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
55นางพรทิพย์ พรหมมาเทพย์โรงเรียนวัดทรายมูลเกษียณอายุ 
56นางอรสา เมืองแก้วโรงเรียนวัดล้านตองเกษียณอายุ 
57นางพวงทอง นันตาลิตโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเกษียณอายุ 
58นายณัฐยุทธ ศรีทองคำโรงเรียนบ้านกอสะเลียมเกษียณอายุ 
59นางกาญจนา สุริเยโรงเรียนวัดล้านตองเกษียณอายุ 
60นางจุรีย์ ขันพลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
61นายสุรชัย ธีรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านออนหลวยเกษียณอายุ 
62นางพรรณิภา อินทะวงศ์โรงเรียนวัดล้านตองเกษียณอายุ 
63นางธันยภรณ์ จุนตระกูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เกษียณอายุ 
64นายธนวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสันทรายเกษียณอายุ 
65นางสุชาดา วงศ์นิติกรโรงเรียนพุทธิโศภนเกษียณอายุ 
66นางนุชรีย์ ดวงไทยโรงเรียนบ้านแม่หวานเกษียณอายุ 
67นางส่องศรี เขื่อนปัญญาโรงเรียนบ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)เกษียณอายุ 
68นางศิริจรรยา นงนุชโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เกษียณอายุ 
69นางนันทนา ทรัพย์อยู่เย็นโรงเรียนบ้านสันกำแพงเกษียณอายุ 
70นางเพ็ญนภา ศิริกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
71นางเมธาวี บุญหนูโรงเรียนพุทธิโศภนเกษียณอายุ 
72นายนาวิน จิตตธรรมโรงเรียนบ้านท่อเมืองลังเกษียณอายุ 
73นายประพันธ์ กองธรรมชัยโรงเรียนทาเหนือวิทยาเกษียณอายุ 
74นางสุพิศ สมบูรณ์โรงเรียนชลประทานผาแตกเกษียณอายุ 
75นางรัตนรัตน์ อำไพโรงเรียนวัดสวนดอกเกษียณอายุ 
76นางน้อย แม็คกลาเดอร์รี่โรงเรียนแม่คือวิทยาเกษียณอายุ 
77นายอำนวย สวรรค์ทองโรงเรียนวัดเปาสามขาเกษียณอายุ 
78นายทวี ทาวรรณะโรงเรียนบ้านป่าไผ่เกษียณอายุ 
79นายวิเชียร สายอะโณโรงเรียนบ้านออนกลางเกษียณอายุ 
80นายสุริยัน ทันดรโรงเรียนบ้านสันกำแพงเกษียณอายุ 
81นางภาวินี สุขอภัยโรงเรียนบ้านสันกำแพงเกษียณอายุ 
82นางฐายินี ไชยวงศ์โรงเรียนท่าศาลาเกษียณอายุ 
83นางนัฎพร วิรัชภานนท์โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทเกษียณอายุ 
84นางนิ่ม ใจปัญญาโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารเกษียณอายุ 
85นายประเทือง นันทหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1เกษียณอายุ 
86นางสุนันตา คะปูคำโรงเรียนบ้านป่าป้องเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 14/10/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1